Lover

Lover for Rogaland Cigar Forum     

Det ble avholdt stiftelsesmøte den 26.4.2000 og nedenforstående lover for RCF ble vedtatt.
- Lovene ble revidert 15/3-2018

 

KAPITTEL 1 – Navn og formål 

 §1 - Navn 
Klubbens navn er Rogaland Cigar Forum 

§2 - Emblem 
Klubbens navn og emblem skal ikke brukes uten styrets tillatelse. 

§3 - Organisasjonsmessig tilknytning 
Etablering av underavdelinger og/eller tilslutning til norske eller internasjonale klubber skal  godkjennes av generalforsamlingen. 

§4 - Formål 
Klubbens formål er å fremme den sosiale atmosfæren ved å ta seg tid til å nyte gode cigarer i godt selskap, bringe likesinnede cigarnytere  sammen.og søke å fremme sigarkulturen både privat og i det offentlige rom. 


KAPITTEL 2 – Medlemskap

 §5 - Medlemskap 
a) Det settes ikke noe tak på antall medlemmer i klubben. 

b) Styret kan avvise opptak av medlemmer som antas å kunne skade klubbens renommè, men en slik avgjørelse skal kunne prøves inn for generalforsamlingen. 

c) Medlemskap er kun gyldig etter at kontingenten er betalt, og opphører ved log 
mislighold etter purringer. 

 §6 - Medlemskontingent 
Årskontingent for neste år fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. 
Kontingenten forfaller til betaling 31. januar i kontingentåret. 

  
§7 - Medlemsplikter 
a) Medlemmene forplikter seg til å framtre på klubbens vegne slik at selskapets 
formål og anseelse fremmes, samt etterleve klubbens lover, 
regler og retningslinjer. 


b) Medlemmer som ikke har betalt kontingenten i rett tid, eller som har annen 
uregulert gjeld til klubben kan ikke påberope seg klubbrettigheter. 
 
§8 - Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) Utmeldelse 

b) Strykning på grunn av manglende kontingentinnbetaling eller annen uregulert 
gjeld. 


c) Eksklusjon på grunn av brudd på §7 skal innstilles fra styret til 
generalforsamlingen, og krever 2/3 kvalifisert flertall. 

§9 - Æresmedlemmer 
Styret kan fremme forslag for generalforsamlingen på særlig fortjente sigarrøkere 
som æresmedlemmer av klubben. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall,
og det voteres uten debatt.. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent. 
Æresmedlemmer har ellers de samme rettigheter og plikter, også ad. ekslusjon
som andre medlemmer 


KAPITTEL 3 – Organisasjon 

§10 - Klubbens ledelse og organisasjon 

a) Generalforsamlingen som er klubbens høyeste myndighet avholdes hvert år 
innen utgangen av april etter innkalling fra styret med minst 2 ukers varsel. 

Med innkallelsen skal følge dagsorden, undertegnet årsberetning, undertegnet 
regnskap med undertegnet revisorerklæring, forslag til kandidater til valg, 
Forslag eller saker som styret ønsker fremmet, samt en presentasjon av eventuelle 
avviste forslag som medlemmer har fremmet overfor styret. Det skal ikke være noen 
eventueltpost. 

Forslag som ønskes fremmet for generalforsamlingen må være styret i hende 
senest to uker før GF.

 b) Klubben ledes av et styre bestående av 5 – 7 medlemmer som alle velges for to år av  gangen.
 For øvrig konstituerer styret seg selv. Det kan ikke benyttes fullmakter.
 Eventuelle krav om skriftlig valg avgjøres ved absolutt flertall. Minst halvparten av styret skal
rekrutteres fra ”de 12”, enten personlig eller ved oppnevnelser.

Styret oppnevner de råd og utvalg som styret anser tjenlig for klubbens   virksomhet, og
rapporter fra disse inngår i styrets beretning. 

§11 - Generalforsamlingen behandler: 


a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, 
    tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen. 

b) Årsberetning 

c) Revidert regnskap 

d) Styrebehandlede saker og forslag, herunder eventuelle lovendringsforslag. 

e) Kontingentfastsettelse 

f) Valg av styre 

g) Valg av valgkommitè 

h) Valg av revisor/er. 


§12 - Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret, revisor eller minst 20% av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel samtidig med utsendelse av sakspapirer. For møte- og stemmerett gjelder de samme regler som ordinær generalforsamling, men ingen eventuelt post ved ekstraordinære generalforsamlinger.

§13 - Styret 

a)  Styret består av 5 – 7 medlemmer: President, visepresident, sekretær, kasserer og styremedlemmer,- og er beslutningsdyktige når minst 3/5 er til stede. Styret avholder møter etter behov.

b) Medlemmer som har næringsinteresser i sigar-relatert bransje kan ikke inneha 
styreverv, men dog stemmerett. 


§14 - Valgkomitè 
Valgkomitèen velges på generalforsamlingen.
Valgkomitèen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som 
skal besettes. Valgkomitèen velger selv sin leder. 


KAPITTEL 4 – Økonomi, forretningsdrift og revisjon 

§15 - Forretningsdrift 
Klubbens aktiviteter skal innrettes mot nytelse og det gode liv, og 
forretningsdrift skal holdes på et minimalt nivå. Styret kan inngå avtaler 
om prosjekter som vil innebære nytteverdi for klubben og dens 
medlemmer. Alle slike avtaler skal inneholde en passus om at dette skal 
skje uten risiko og ansvar for klubben. 

 

KAPITTEL 5 – Diverse bestemmelser 

§16 - Lovendring 
Endring av lovene kan bare skje på ordinær generalforsamling med minst 2/3 kvalifisert flertall eller ved fullmakt til styret.

§17- Stemmetall 
Det kreves kvalifisert flertall for valg av æresmedlemmer, eksklusjon av medlemmer, lovendring og oppløsning. Hvor intet annet er nevnt kreves mer enn 50% av stemmene. 
Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

 
§18 - Oppløsning 
For oppløsning av klubben kreves minst ¾ kvalifisert flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må deretter stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ kvalifisert flertall. Klubbens eiendeler tilfaller den eller de som de to generalforsamlingene enes om med 2/3 kvalifisert flertall. 

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her